/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

از آنجایی که ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت است. زیرا منافع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده میتوانست به دیگر فرصت های سودآور اختصاص یابد. بنابراین استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی،شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است . هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرآیندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند.یکی از این سازوکارها، ساختار مالکیت است که در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) صورت پذیرفته واطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است . نمونه آماری این پژوهش شامل ۸۳ شرکت میباشد که طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ جزء شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند.برای آزمون فرضیه ها از مدل تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون چند متغیری و مدل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد.لازم به ذکر است که متغیرهای این پژوهش با نرم افزار Excel محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش، به همراه نتایج آن با توجه به خروجی های به دست آمده از نرمافزارهای Stata نسخه ۱٫۸ و Eviews نسخه ۷ انجام می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تمامی فرضیه های پژوهش رد شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان دهندهی آن است که بین میزان مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی ،مالکیت خانوادگی و تمرکز مالکیت با ریسک ورشکستگی رابطه معناداری وجودندارد .
واژگان کلیدی : ریسک ورشکستگی، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت خانوادگی، تمرکز مالکیت، اندازه
شرکت، اهرم مالی .

نویسندگان: علی رستگار، رشید خضری، عبدالرسول کریمی یزدی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *