/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

موضوع مقاله: بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ” بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام”  انجام گرفت. این تحقيق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصيفی پيمایشی است. به این منظور یک فرضيه اصلی و سه فرضيه فرعی تدوین شد که ارتباط عناصر سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه مذکور را مورد بررسی قرار می داد. جامعه مورد بررسی در این تحقيق مسئولين واحدها و کارشناسان اداری مالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به تعداد 180 نفر می باشند. روش نمونه گيری تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 118 نفر محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحليل داده های جمعآوری شده از تجزیه و تحليل چند متغيره استفاده شد و برای تایيد و یا رد فرضيات از مدل معادلات ساختاری و به طور اخص از تحليل مسير جهت نشان دادن همزمان ارتباط بين متغير های تحقيق استفاده گردید ، نتایج به دست آمده نشان داد که بين عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سپس آزمون فریدمن جهت اولویت بندی و رتبه بندی متغير ها بر اساس بيشترین تاثير بر متغير استفاده شد که نتيجه آزمون نشان داد که سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به ترتيب بيشترین تاثير را بر عملکرد سازمانی دارند

واژگان کلیدی: سرمایه فکری،عملکرد سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی.

نویسندگان: یداله منفردیان زاده

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

ارزشیابی سرمایه فکری به عنوان زیر مجموعه ای از دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: ارزشیابی سرمایه فکری به عنوان زیر مجموعه ای از دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در…

رویکرد بازار سرمایه نسبت به اسناد خزانه اسلامی و استراتژی دولت

موضوع مقاله: رویکرد بازار سرمایه نسبت به اسناد خزانه اسلامی و استراتژی دولت چکیده مقاله:  اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *