/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

موضوع مقاله: بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ” بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام”  انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی پیمایشی است. به این منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد که ارتباط عناصر سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در دانشگاه مذکور را مورد بررسی قرار می داد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق مسئولین واحدها و کارشناسان اداری مالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به تعداد ۱۸۰ نفر می باشند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۱۸ نفر محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده از تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده شد و برای تایید و یا رد فرضیات از مدل معادلات ساختاری و به طور اخص از تحلیل مسیر جهت نشان دادن همزمان ارتباط بین متغیر های تحقیق استفاده گردید ، نتایج به دست آمده نشان داد که بین عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سپس آزمون فریدمن جهت اولویت بندی و رتبه بندی متغیر ها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر استفاده شد که نتیجه آزمون نشان داد که سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی دارند

واژگان کلیدی: سرمایه فکری،عملکرد سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی.

نویسندگان: یداله منفردیان زاده

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *