/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با اجتناب مالیاتی شرکت ها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با اجتناب مالیاتی شرکت ها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان

چکیده مقاله:

  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و پژوهش آماری قرار گرفتند. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آن ها برای یک دوره 5 ساله ( 1388 تا 1392 ) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل پژوهش حاضر از پژوهش گالمور و لابرو ( 2014 ) اقتباس شده است که در آن، اجتناب مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین اجتناب مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و سرعت اعلان شود، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین اجتناب مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی و دقت پیش بینی سود، معکوس بوده است. همچنین، بین اجتناب مالیاتی ( مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی ) با استراتژی تنوع و سرعت اعلان سود، ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود نداشته است. این در حالی است که مطابق با یافته های بدست آمده، بین اجتناب مالیاتی ( مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف مالیات پرداختی ) با استراتژی تنوع و دقت پیش بینی سود، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. مطابق با نتایج بدست آمده، بین اجتناب مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی با عدم اطمینان و هر دو معیار کیفیت گزارشگری مالی، ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود نداشته است. این در حالی است که مطابق با یافته های بدست آمده ، بین یافته ها حاکی از این می باشد که بین فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی با عدم اطمینان و هر دو معیار کیفیت گزارشگری مالی، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.

واژگان کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، دقت پیش بینی سود .

نویسندگان: محمودرضا زارع، محمود همت فر

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 31

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

اصول مدیریت اسلامی و ویژگی های مدیران از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه

موضوع مقاله: اصول مدیریت اسلامی و ویژگی های مدیران از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه چکیده مقاله:  …

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با رهبری خدمتگزار در بین کارکنان دانشگاه اسفراین

موضوع مقاله: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با رهبری خدمتگزار در بین کارکنان دانشگاه اسفراین چکیده مقاله:   این تحقیق…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *