/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی ارتباط بین سیستم اشتراکی مدیریت ارتباط با مشتری با خلق دانش مشتری مطالعه موردی: بانک ملت شعب استان گلستان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطه سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری با خلق دانش مشتری در بانک ملت شعب استان گلستان بوده است. این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربری و جزء تحقیقات توصیفی-همبستگی به حساب می آید. در این تحقیق سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری که بر اساس مدل خداکرمی و چن (۲۰۱۴) در سه بعد تحلیلی، عملی و اشتراکی بعنوان متغیر مستقل مورد سنجش قرار گرفته اند و رابطه آن با خلق دانش بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملت شعب استان گلستان می باشد که ۲۷۰ نفر را شامل می گردد. نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان و کرجسی برابر ۱۵۹ نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. با بررسی فرضیات تحقیق نتیجه به دست آمده نشان می دهد که رابطه معناداری بین مدیریت ارتباط با مشتری با خلق دانش مشتری وجود ندارد و از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری تنها سیستم تحلیلی ارتباط با مشتری است که با خلق دانش مشتری در بانک ملت شعب استان گلستان رابطه معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم اشتراکی و خلق دانش مشتری

دکتر محمودرضا مستقیمی [ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ]

کامبیز صمیمی [ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ]

بررسی ارتباط بین سیستم اشتراکی مدیریت ارتباط با مشتری با خلق دانش مشتری مطالعه موردی: بانک ملت شعب استان گلستان

بررسی ارتباط بین سیستم اشتراکی مدیریت ارتباط با مشتری با خلق دانش مشتری مطالعه موردی: بانک ملت شعب استان گلستان

نوشته های مشابه

تدوین فهرست منابع و چکیده

منابع در آخر پایان نامه نوشته می شود.فهرست منابع فارسی و منابع لاتین باید مجزا از هم نوشته شوند اما…

چابکی سازمانی و الگو های آن

چکیده در سال های اخیر، عرصه کسب و کار جهانی به شدت رقابتی شده و ماهیت تقاضای مشتریان تغییر کرده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + چهار =