/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی ارتباط بین اهرم مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بین اهرم مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  اهرم مالی به عنوان عامل مشخص کننده توانایی مالی شرکت، معرفی شده است و اعتقاد بر این است که اهرم مالی، درجه درماندگی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اهرم مالی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در حوزه پژوهش های اثباتی مالی قرار می گیرد. با توجه به این که از اطلاعات تاریخی شرکت ها برای آزمون فرضیه های آن استفاده شده است، در گروه پژوهش های شبه آزمایشی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی، از نظر نحوه گرد آوری داده ها، به این دلیل که هدف پژوهش توصیف کردن شرایط و یا پدیده های مورد بررسی و همچنین شناخت بیشتر شرایط موجود است توصیفی می باشد و به دلیل اینکه رابطه بین متغیرها مورد توجه است از نوع همبستگی و رگرسیون می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن، استقرایی و از جهت نوع مطالعه، میدانی – آرشیویی می باشد و از لحاظ زمان اجرا مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ است، که از کلیه ی شرکت ها ۱۲۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحیلی نهایی از مدل اثرات ثابت بااستفاده از نرم افزار Eviews ویراست هشت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد؛ که بین اهرم مالی و بحران مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد که افزایش اهرم مالی می تواند به معنای این باشد که شرکت برای ادامه فعالیت و یا سرمایه گذاری های جدید نیاز به اخذ وام دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، اخذ وام و افزایش کل بدهی به کل دارایی را به عنوان نشانه ای از بازدهی بیشتر شرکت در نظر گرفته اند.

واژگان کلیدی: اهرم مالی، بحران مالی، هزینه های ثابت مالی.

نویسندگان: * مینا بابایی، امید جلیلیان

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *