/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

سرمایه فکری، شامل دانش، مهارت، ارتباطات و سایر عناصر می باشد. سرمایه فکری به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی در برتری و حفظ مزیت رقابتی شرکتها شناخته می شود و بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نقش سرمایه فکری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی شرکتها روز به روز بیشتر می شود در این تحقیق سرمایه فکری بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1384 تا سال 1392 در بورس فعال بوده اند که در نهایت نمونه تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 131 شرکت انتخاب گردید. برای محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری که توسط پالیک تدوین شده است، استفاده گردید از نظر آماری، ابتدا با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون، استقلال متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت و سپس فرضیه تحقیق، با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا مورد آزمون قرار گرفت با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین و نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در سطح معناداری 95% نخواهد شد و بین اطلاعات سرمایه فکری و ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی وجود دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، ارزش بازار سهام، مرتبط بودن اطلاعات، دارایی های نامشهود.

نویسندگان: رامین آزاد

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 20

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی ارتباط کارآفرینی با اقتصاد مقاومتی

موضوع مقاله: بررسی ارتباط کارآفرینی با اقتصاد مقاومتی چکیده مقاله: با توجه به شرایط کنونی کشور و مشکلات ایجاد شده…

شناسایی ابعاد و ضرورت اقتصاد مقاومتی و موانع موجود برای اجرایی شدن آن

موضوع مقاله: شناسایی ابعاد و ضرورت اقتصاد مقاومتی و موانع موجود برای اجرایی شدن آن چکیده مقاله: در چند سال…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *