/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله:

 هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۰۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های آماری مطرح شده رگرسیون چند متغیره و با جمعآوری داده ها به صورت ترکیبی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه ی معنی دار و منفی بین “نسبت اعضای غیر موظف” و “تعداد اندازه هیات مدیره”با مالکیت نهادی وجود دارد و همجنین رابطه ی معنی دار و مثبت بین “دوگانگی نقش مدیر عامل” و “پاداش اعضای هیات مدیره” با مالکیت نهادی وجود دارد . بین “اندازه شرکت” و” بازده دارایی ” به عنوان متغیر کنترل رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مالکیت نهادی ، رگرسیون چند متغیره ، اندازه شرکت ، بازده دارایی ، بورس اوراق بهادار.

نویسندگان: روح الله جوادی، مریم نجفی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *