/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی ارتباط بين ويژگی های هيات مديره و مالکيت نهادی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

موضوع مقاله: بررسی ارتباط بين ويژگی های هيات مديره و مالکيت نهادی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده مقاله:

 هدف اين پژوهش بررسی ارتباط بين ويژگی های هيات مديره و مالکيت نهادی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت طی سال های 1385 تا 1388 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضيه های آماری مطرح شده رگرسيون چند متغيره و با جمعآوری داده ها به صورت ترکيبی می باشد. يافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه ی معنی دار و منفی بين “نسبت اعضای غير موظف” و “تعداد اندازه هيات مديره”با مالکيت نهادی وجود دارد و همجنين رابطه ی معنی دار و مثبت بين “دوگانگی نقش مدير عامل” و “پاداش اعضای هيات مديره” با مالکيت نهادی وجود دارد . بين “اندازه شرکت” و” بازده دارايی ” به عنوان متغير کنترل رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مالکيت نهادی ، رگرسيون چند متغيره ، اندازه شرکت ، بازده دارايی ، بورس اوراق بهادار.

نویسندگان: روح الله جوادی، مریم نجفی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 22

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

قابليت مقايسه صورت هاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري

موضوع مقاله: قابليت مقايسه صورت هاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري چکیده مقاله:  اين…

نقش دانش مالی رفتاری در حسابداری

موضوع مقاله: نقش دانش مالی رفتاری در حسابداری چکیده مقاله: این مطالعه بینشی از حسابداری رفتاری را که به بررسی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *