/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی ارتباط میان بدهی های جاری و مدیریت سود (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

موضوع مقاله: بررسی ارتباط میان بدهی های جاری و مدیریت سود (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از مقادیر غیر نرمال ( باقیمانده های مدل تخمینی ) مدیریت سود که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره برآورد گردیده اند برای بررسی ارتباط بین این دو متغیر استفاده شده است. برای اندازه گیری سطح مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز که توسط دیچو، اسلون و سوئینی ( 1995 ) ارائه گردیده، استفاده شده است. برای بکارگیری این رگرسیون خطی از داده های گردآوری شده بین سال های 1385 الی 1393 شرکت های بورس به تفکیک صنعت استفاده شده است. برای متغیرهای کنترلی نیز چهار متغیر سود خالص، فروش، لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت ( به عنوان معیار برآورد اندازه شرکت ) و متغیر مجازی سودآوری ( برابر با 1 اگر شرکت سود آور بوده و برابر با صفر اگر شرکت زیان ده باشد ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین بدهی های جاری و شاخص مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: بدهی های جاری، مدیریت سود، همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران .

نویسندگان: کیانوش رضوی نسب، حسین کاظمی، فاطمه صراف

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

تاملی بر فرآِیند نوین واگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی (مورد مطالعه:شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی)

موضوع مقاله: تاملی بر فرآِیند نوین واگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی (مورد مطالعه:شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس…

ابعاد عدالت اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت در سازمان

موضوع مقاله: ابعاد عدالت اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت در سازمان چکیده مقاله:   سازمان سیستمی اجتماعی است که…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *