/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی اثر كيفيت حسابرسی بر ارتباط بين جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی اثر كيفيت حسابرسی بر ارتباط بين جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود وجود دارد و اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود.

واژگان کلیدی: کیفیت حسابرسی، جریان وجوه نقد، مدیریت سود، اوراق بهادار تهران، آزمون دوربین واتسون.

نویسندگان: مجید تاجیک، جواد رمضانی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان بانک های ایران با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی بانک رفاه شهر اصفهان)

موضوع مقاله: شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان بانک های ایران با استفاده از مدل کانو…

بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های غیر دولتی (مورد مطالعه: مناطق و سازمان های تابعه شهرداری کرج)

موضوع مقاله: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های غیر دولتی (مورد مطالعه: مناطق و سازمان های…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *