/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی اثر سرمایه انسانی بر بالندگی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام)

موضوع مقاله: بررسی اثر سرمایه انسانی بر بالندگی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام)

چکیده مقاله:

با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایه انسانی افزایش یافته است. این اهمیت را می توان معلول عواملی از قبیل فناوری اطلاعات، اهمیت فزاینده ی دانش و اقتصاد دانش محور و تاثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده ی رقابت دانست پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه انسانی بر بالندگی سازمان در شرکت پالایش گاز ایلام انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان پالایشگاه گاز ایلام تشکیل می دهند که شامل 200 نفر بودند. از بین افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 132 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و برای تایید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از نرم افزار SPSS استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه های سرمایه انسانی و بالندگی هر دو بالای 0.7 بدست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد سرمایه انسانی (شایستگی کارکنان، نگرش و خلاقیت کارکنان) با بالندگی سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه انسانی، شایستگی کارکنان، نگرش، خلاقیت، بالندگی سازمانی.

نویسندگان: محمد ایدی ، مصیب یاری

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 13

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

روانشناسی مالی رفتاری رویکردی نو در تصمیم گیری بازار سرمایه

موضوع مقاله: روانشناسی مالی رفتاری رویکردی نو در تصمیم گیری بازار سرمایه چکیده مقاله: استفاده از علوم مختلف در حل…

رابطه سود غیرمنتظره با ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: رابطه سود غیرمنتظره با ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *