/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی اثربخشی رهبری تحول آفرین مدیران مدارس ابتدایی در نوآوری شیوه های تدریس معلمان در منطقه انزل شهرستان ارومیه طی سال تحصیلی 94-95

موضوع مقاله: بررسی اثربخشی رهبری تحول آفرین مدیران مدارس ابتدایی در نوآوری شیوه های تدریس معلمان در منطقه انزل شهرستان ارومیه طی سال تحصیلی 94-95

چکیده مقاله:

موضوع پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رهبری تحول آفرین مدیران مدارس ابتدایی در نوآوری شیوه های تدریس معلمان در منطقه انزل شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 95-94 می باشد. روش تحقیق به کار برده شده توصیفی – از نوع شبه تجربی می باشد روش جمع آوری اطلاعات میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود به این صورت که پرسشنامه در اختیار مدیران قرار گرفته شامل 35 پرسش می باشد سوالات این پرسشنامه بصورت بسته پاسخ و با مقیاس 5 درجه و به شیوه لیکرت ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم ) می باشد طراحی شده است. جامعه آماری در این پژوهش 120 نفر از بین مدیران منطقه انزل در سال تحصیلی 95-94 بود که از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. تجزیه تحلیل فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که تفاوت مثبت و معناداری بین دو متغیر میزان سبک رهبری مدیران و شیوه های نوآوری تدریس وجود دارد، همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین میزان اثربخشی مدیران و شیوه های تدریس با میزان کارایی و سبک رهبری مدیران وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، اثربخشی، مدیران مدارس، شیوه های تدریس.

نویسندگان: امیر همتی، فاطمه حاجی زاده، آرزو ضرغام

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در صنایع مالی و غیر مالی

موضوع مقاله: عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در صنایع مالی و غیر مالی چکیده مقاله:…

بررسی تاثیر مشتری مداری بر وفادار شدن مشتریان (مورد مطالعه بانک تجارت استان لرستان)

موضوع مقاله: بررسی تاثیر مشتری مداری بر وفادار شدن مشتریان (مورد مطالعه بانک تجارت استان لرستان) چکیده مقاله: امروزه وفاداری…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *