/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی اثرات مداخله دولت بر خط مشی های اهرمی شرکت ها

موضوع مقاله: بررسی اثرات مداخله دولت بر خط مشی های اهرمی شرکت ها

چکیده مقاله:

  توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه، اعم از منابع داخلی و خارجی، بررسی تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته و تشخیص راهکارهای عملی جهت ادامه حیات شرکت و تهیه برنامه های مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می گردد. یکی از متغیرهای مستقلی که می تواند بر عملکرد شرکت ها تأثیر بسزایی داشته باشد، مداخله دولت می باشد که ممکن است تأثیرات مثبت و یا منفی از جهات مختلف بر نحوه عملکرد شرکت ها ایجاد کند. هدف این پژوهش، بررسی اثرات مداخله ی دولت بر خط مشی های اهرمی شرکت ها می باشد. در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۵ بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews، SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی باسطح بالاتری از مالکیت دولتی، به داشتن سطح بالاتری از گرفتن وام تمایل دارند. همچنین، شرکت هایی با سطح بالاتری از مالکیت دولتی، به دارایی نقدی ( نقدینگی ) کمتر گرایش دارند. شرکت هایی باسطح بالاتری از مالکیت دولتی، به هزینه ی سرمایه ای بالاتر گرایش دارند.

واژگان کلیدی: مداخله دولت، اهرم مالی، نقدینگی، هزینه ی سرمایه .

نویسندگان: سکینه احمدپور، نادر رضایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *