/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی اثرات بازارگرایی بر بازاریابی بیرونی در بانک کشاورزی (مطالعه موردی شعب شهرستانهای گرگان وگنبد)

موضوع مقاله: بررسی اثرات بازارگرایی بر بازاریابی بیرونی در بانک کشاورزی (مطالعه موردی شعب شهرستانهای گرگان وگنبد)

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات بازارگرایی (کیفیت خدمات، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری) بر بازاریابی بیرونی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاد از روش میدانی و به کارگیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک کشاورزی شهرستان های گرگان و گنبد است که با استفاد از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. در این پژوهش به دلیل اینکه باید تاثیر همزمان چند متغیر مستقل و وابسته سنجیده می شد از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل، برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تمامی اثرات بازارگرایی بر بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری، بازاریابی بیرونی، نرم افزار لیزرل.

نویسندگان: معصومه شیخ ویسی دادی، دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی، دکتر رامتین جولایی.

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد)

موضوع مقاله: بررسی تأثیر عناصر بازاریابی درونی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهرستانهای گرگان و گنبد) چکیده…

نقش تغییرات محیط های یادگیری بر ارتقاء سطح پیشرفت درسی و انگیزش تحصیلی فراگیران مقطع ابتدایی

موضوع مقاله: نقش تغییرات محیط های یادگیری بر ارتقاء سطح پیشرفت درسی و انگیزش تحصیلی فراگیران مقطع ابتدایی چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *