/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي نقش كيفيت خدمات در رابطه بين مديريت دانش و عملكرد بانك ها (مطالعه موردي :شعب بانك ملي استان كردستان)

موضوع مقاله: بررسي نقش كيفيت خدمات در رابطه بين مديريت دانش و عملكرد بانك ها (مطالعه موردي :شعب بانك ملي استان كردستان)

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش کیفیت خدمات در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد بانک ها در میان شعب بانک ملی استان کردستان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان شعبه های بانک ملی تشکیل می دهند که شامل 650 نفر بوده اند. از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 242 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و ازلحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و برای تایید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از نرم افزار SPSS استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه های بمدیریت دانش، کیفیت خدمات و عملکرد بانکی هر سه بالای 0/7 بدست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS و مدل تحلیل مسیر استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که بین بمدیریت دانش با عملکرد بانکی با استفاده از نقش میانجی گری کیفیت خدمات رابطه غیر مستقیم معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، کیفیت خدمات، عملکرد بانکی .

نویسندگان: حجت صبوري، كامران كسرائي، عطاالله محمدي

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 6

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي انتظارات و ادراكات مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي بر اساس مدل تحليل شكاف (مطالعه موردي: بانك رفاه اردبيل)

موضوع مقاله: بررسي انتظارات و ادراكات مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي بر اساس مدل تحليل شكاف (مطالعه موردي: بانك رفاه…

بررسي تأثير مخارج دولت و نقدشوندگي بر توسعه مالي بازار سهام ايران

موضوع مقاله: بررسي تأثير مخارج دولت و نقدشوندگي بر توسعه مالي بازار سهام ايران چکیده مقاله: یکی از مهمترین بخشهای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *