/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی قابلیت کاربرد مدل سروکوال در ارزیابی کیفیت خدمات بندری

موضوع مقاله: بررسی قابلیت کاربرد مدل سروکوال در ارزیابی کیفیت خدمات بندری

چکیده مقاله:

کیفیت خدمات بندری این به معنی ارائه خدمات مطمئن، ایمن، رقابتی، در محیطی دوستانه مطابق با نیازمندی های مشتری و همچنین حداقل سطح ممکن ریسک در دارایی و محیط است. وظیفه اصلی بندر شناسایی ذینفعان، نیازمندی های آنان است، مشکلات و گلوگاه هایی است که همواره بنادر با آن مواجه بوده اند. جایی که کیفیت خدمات از نقطه نظر مشتری تحلیل می شود، به سطح رضایت مشتری از خدمات دریافت شده مربوط است که، نشان دهنده درک ذهنی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده به آنها با توجه به انتظارات آنها از کیفیت است. هدف از مقاله بررسی قابلیت کاربرد مدل سروکوال در بنادر است. این مدل به صورت گسترده ای برای اندازه گیری کیفیت خدمات استفاده می شود. سوالی که در این تحقیق مطرح می شود. آیا سروکوال روشی مطمئن برای اندازه گیری کیفیت خدمات در صنعت بنادر است؟ آیا پنج بعد سروکوال برای این منظور مناسب است؟ مقاله حاضر، نتیجه پژوهش کتابخانه ای است که در قالب روش شناسایی علمی جای گردیده و هدف آن طراحی ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات بندری در چهارچوب مدل سروکوال است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، ابزار سنجش کیفیت خدمات بندری است که مشتمل بر پارامترهای کیفیت خدمات بندری است طراحی و معرفی شد. نتایج پس از بررسی پیشینه نشان داد که مدل سروکوال می تواند در ارزیابی کیفیت خدمات بندری قابل تطبیق و کاربرد باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات ، خدمات بندری ، مدل سروکوال ، بندر .

نویسندگان: فاطمه سلیمانی، پرویز باورصاد

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *