/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي سرمايه اجتماعي و گرايش كارآفرينه (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي كرمان)

موضوع مقاله: بررسي سرمايه اجتماعي و گرايش كارآفرينه (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي كرمان)

چکیده مقاله:

مفهوم «سرمایه اجتماعی» در دهه های گذشته بحث ها و جدل های بسیاری را در علوم اجتماعی و به ویژه در جامعه شناسی، پدید آورده است. از این رو بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر گرایش کار آفرینانه موضوعی است که این مقاله به آن می پردازد.مدت زمان زیادی از توجه جدی به مقوله کارآفرینی در ایران نمی گذرد ، به عبارت بهتر بحث کارآفرینی در ایران نوپاست و برای به بار نشستن نیازمند توجه و حمایت های بیشتری از سوی مراجع ذی ربط دارد. کارآفرینی فرآیندی پیچیده، زمان بر اما ارزشمند است.اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم عامل اصلی توسعه اقتصادی در اغلب جوامع پیشرفته مدیون توجه به کارآفرینی است جامعه آماری در این تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان که تعداد آن ها 320 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و براساس جدول مورگان 175 نفر انتخاب شد.. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود.. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و قوشال و پرسشنامه گرایش کارآفرینه است . به منظور برآورد پایایی ابزار جمع اوری داده های تحقیق ازآلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 0/94 و گرایش کارآفرینه 0/84 به دست آمد.نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینه وجود دارد .

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی رابطه ای، سرمایه اجتماعی ساختاری، گرایش کارآفرینه .

نویسندگان: اعظم محكمي،سمانه مهديزاده،مهديه شيخ پور

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 7

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي عوامل موثر در بهبود منابع درآمدي (مطالعه موردي شهرداري كنگاور)

موضوع مقاله: بررسي عوامل موثر در بهبود منابع درآمدي (مطالعه موردي شهرداري كنگاور) چکیده مقاله: تحقیق حاضر از نظر هدف…

بررسي ارتباط مديريت جريانات نقدي و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران

موضوع مقاله: بررسي ارتباط مديريت جريانات نقدي و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران چکیده مقاله: هدف این…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *