/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي رابطه تنوع، بامفهوم و مهم بودن وظايف شغلي بر ميزان عملكرد كاركنان در اداره كل راه و شهرسازي استان تهران

موضوع مقاله: بررسي رابطه تنوع، بامفهوم و مهم بودن وظايف شغلي بر ميزان عملكرد كاركنان در اداره كل راه و شهرسازي استان تهران

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، بررسی رابطه تنوع، مفهوم و مهم بودن وظایف شغلی بر میزان عملکرد سازمانی کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به تعداد 420 نفرتشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 201 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش جهت سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه استاندارد مدل آچیو استفاده شد که شامل 19 گویه است و از پرسشنامه ویژگی های شغلی جهت شناسایی ابعاد آن در سازمان استفاده شدکه شامل 9 گویه است. روایی آنها با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 83 % و 81 % به دست آمد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون اسپیرمن و رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تنوع، مفهوم و مهم بودن وظایف شغلی با میزان عملکرد سازمانی کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران رابطه معنی داری وجود دارد و از نظر کارکنان بعد با مفهوم بودن وظایف دارای بیشترین و بعد مهم بودن وظایف کمترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی دارد.

واژگان کلیدی: تنوع وظایف، با مفهوم بودن وظایف، مهم بودن وظایف، عملکرد سازمانی .

نویسندگان: محمود محمودزاده، فاطمه باقري هفشجاني

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 5

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي رابطه هوش هيجاني و انعطاف پذيري منابع انساني در سازمان ها

موضوع مقاله: بررسي رابطه هوش هيجاني و انعطاف پذيري منابع انساني در سازمان ها چکیده مقاله: در حال حاضر نظريه…

بررسي چابكي كارگاه توليد سفال كلپورگان

موضوع مقاله: بررسي چابكي كارگاه توليد سفال كلپورگان چکیده مقاله: زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی قابلیت های…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *