/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراک)

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراک)

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی سازمان های امروزی به روز ماندن و همگام شدن با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و می باشد یادگیری سازمانی می تواند یکی از متغیر های مهم و مؤثر در زمینه تغییرات سازمانی و روزآمد کردن سازمان ها باشد، که دست یابی به این مهم در پرتو مدیریت دانش حاصل می گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. به لحاظ طبقه بندی بر اساس روش ، این پژوهش یک پژوهش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اراک تشکیل می دهند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه ۲۴۸ نفر و به وسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب می شود. جهت گردآوری اطلا عات از دو پرسشنامه هوش هیجانی وزینگر (۲۰۰۰) که شامل ۴۵ سؤال با پایایی ۰/۹۲ و پرسشنامه یادگیری سازمانی محقق ساخته شامل ۱۶ سؤال با پایایی ۰/۸۸ استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS19 و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. پس از تحلیل اطلاعات، تمامی فرضیه های تحقیق تایید گردید یعنی هوش هیجانی و مؤلفه های آن با یادگیری سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، یادگیری، سازمان .

نویسندگان: سید مجتبی سخن سنج، سید مختار باویر، احمد کهنسال

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *