/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و يادگيري سازماني(مطالعه موردي: كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراك)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و يادگيري سازماني(مطالعه موردي: كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراك)

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی سازمان های امروزی به روز ماندن و همگام شدن با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و می باشد یادگیری سازمانی می تواند یکی از متغیر های مهم و مؤثر در زمینه تغییرات سازمانی و روزآمد کردن سازمان ها باشد، که دست یابی به این مهم در پرتو مدیریت دانش حاصل می گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. به لحاظ طبقه بندی بر اساس روش ، این پژوهش یک پژوهش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اراک تشکیل می دهند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه 248 نفر و به وسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب می شود. جهت گردآوری اطلا عات از دو پرسشنامه هوش هیجانی وزینگر (2000) که شامل 45 سؤال با پایایی 0/92 و پرسشنامه یادگیری سازمانی محقق ساخته شامل 16 سؤال با پایایی 0/88 استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS19 و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. پس از تحلیل اطلاعات، تمامی فرضیه های تحقیق تایید گردید یعنی هوش هیجانی و مؤلفه های آن با یادگیری سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، یادگیری، سازمان .

نویسندگان: سيد مجتبي سخن سنج، سيد مختار باوير، احمد كهنسال

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 7

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي رابطه بين دوركاري با رضايت شغلي كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شهرستان تهران

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين دوركاري با رضايت شغلي كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شهرستان تهران چکیده مقاله: هدف…

استقرار نظام مديريت دانش در سازمان ها و نقش آن در ارتقاي عملكرد سازماني كاركنان

موضوع مقاله: استقرار نظام مديريت دانش در سازمان ها و نقش آن در ارتقاي عملكرد سازماني كاركنان چکیده مقاله: دانش…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *