/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي رابطه بين مهارت های شغلي مديران و تعهد و کارکنان با عملکرد سازماني (شرکت کاشي و سراميک الوند شهر صنعتي قزوين)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين مهارت های شغلي مديران و تعهد و کارکنان با عملکرد سازماني (شرکت کاشي و سراميک الوند شهر صنعتي قزوين)

چکیده مقاله:

  مسئله مورد بررسی در این پژوهش ، بررسی رابطه بین مهارت و تعهد مدیران و کارکنان با عملکرد سازمانی و شغلی آنان است. برای این منظور سه عامل :مهارت ادارکی ، مهارت انسانی ، مهارت فنی ، از ابعاد مهارت شغلی و تلاش مضاعف و هویت شناختی از ابعاد تعهد شغلی ورابطه آنها با عملکرد موردارزشیابی قرار گرفته است . جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین می باشند. جامعه آماری 180 نفر می باشد و حجم نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده 118 نفر برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد بین انواع مهارتها ( مهارت انسانی ،مهارت ادراکی ،مهارت فنی ) و تعهد ( تلاش مضاعف و هویت شناختی ) با عملکرد رابطه و جود دارد. همچنین متغیر تعهد به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین مهارت و عملکرد تاثیر گذار می باشد.

واژگان کلیدی: مهارت فنی ، مهارت انسانی، مهارت اداراکی، تعهد شغلی، هویت شناختی، تلاش مضاعف ، عملکرد سازمانی ، شرکت کاشی و سرامیک الوند شهرصنعتی قزوین .

نویسندگان: نادر شيخ الاسلام کندلوسي، فریال جاگرانی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

ارزیابی کنترل های داخلی و شکاف های بین اساتید حسابداری و مدیریت (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان آذربایجان غربی)

موضوع مقاله: ارزیابی کنترل های داخلی و شکاف های بین اساتید حسابداری و مدیریت (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه…

تاثیر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی گری اعتماد بر عملکرد تیمی و رضایت شغلی (سازمان ثبت واسناد واملاک شهرستان قزوین )

موضوع مقاله: تاثیر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی گری اعتماد بر عملکرد تیمی و رضایت شغلی (سازمان ثبت واسناد…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *