/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي: كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي: كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد)

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درک استنباط وشیوه های تفکر و اندیشیدن است که اعضای سازمان در آن وجه مشترک دارند. رضایت شغلی عاملی برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود. مدیران به شیوه های مختلف در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند . اگر بتوان رضایت شغلی را در افراد ایجاد کرد موجب می شود اثر بخشی و بهره وری شغل در محیط کار افزایش یابد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. به لحاظ طبقه بندی بر اساس روش ، این پژوهش یک پژوهش توصیفی و همبستگی است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای شامل مقالات و مجلات معتبر علمی و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد تشکیل می دهند. جهت بدست آوردن حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ، تعداد 196 نفر بوسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و کندال در قالب 30 سؤال با ضریب پایایی 0/86 و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی شامل 21 سؤال با ضریب پایایی 0/82 استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری spss21 و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. پس از تحلیل اطلاعات، تمامی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد می باشد.

واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، رضایت، شغل .

نویسندگان: حسين گراوند، محسن گرمابي، سيد بختيار باوير

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 6

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي تأثير مخارج دولت و نقدشوندگي بر توسعه مالي بازار سهام ايران

موضوع مقاله: بررسي تأثير مخارج دولت و نقدشوندگي بر توسعه مالي بازار سهام ايران چکیده مقاله: یکی از مهمترین بخشهای…

بررسي تاثير اجراي سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان

موضوع مقاله: بررسي تاثير اجراي سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *