/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و سکوت سازماني كاركنان (مطالعه موردی: تامین اجتماعی استان هرمزگان)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و سکوت سازماني كاركنان (مطالعه موردی: تامین اجتماعی استان هرمزگان)

چکیده مقاله:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و سکوت سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی: تامین اجتماعی استان هرمزگان) می باشد. پژوهش، از نظر هدف کاربردی و روش آن از نوع توصیفی – پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورداس ( 2005 ) و همچنین پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین بس و آوولیو ( 1997 ) در قالب 5 مولفه ( ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی)، می باشد که روایی به روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرون باخ برابر با 0/951 گردیده است. نمونه آماری پژوهش 200 نفر از کارشناسان، مدیران، معاونین، مسئولان و کارمندان تامین اجتماعی استان هرمزگان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. با توجه به هدف اصلی پژوهش فرضیه ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد و نرم افزار spss تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. براساس آنچه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استخراج گردید فرضیه H0 از فرضیه اول تا پنجم رد می شود. و فرضیه H1 با اطمینان 95 درصد مورد قبول می باشد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه های اول تا پنجم بین ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی رهبر و سکوت سازمانی کارکنان ارتباط معناداری از نوع مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، سکوت سازمانی و کارکنان تامین اجتماعی .

نویسندگان: شیوا شهسواری، سيد حبيب مکتبي

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 14

قیمت (تومان): 2500

 

نوشته های مشابه

تاثیر مصرف فرآورده های عمده نفتی بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با استفاده از تکنیک همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا

موضوع مقاله: تاثیر مصرف فرآورده های عمده نفتی بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با استفاده از تکنیک همجمعی…

بررسي رابطه بين مديريت استراتژيك منابع انساني ( SHRM) با ارتقای بهره وری كاركنان در سازمان های دولتي (مطالعه موردی استانداری اصفهان)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين مديريت استراتژيك منابع انساني ( SHRM) با ارتقای بهره وری كاركنان در سازمان های دولتي…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *