/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و سکوت سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: تامین اجتماعی استان هرمزگان)

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و سکوت سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: تامین اجتماعی استان هرمزگان)

چکیده مقاله:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و سکوت سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی: تامین اجتماعی استان هرمزگان) می باشد. پژوهش، از نظر هدف کاربردی و روش آن از نوع توصیفی – پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورداس ( ۲۰۰۵ ) و همچنین پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین بس و آوولیو ( ۱۹۹۷ ) در قالب ۵ مولفه ( ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی)، می باشد که روایی به روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرون باخ برابر با ۰/۹۵۱ گردیده است. نمونه آماری پژوهش ۲۰۰ نفر از کارشناسان، مدیران، معاونین، مسئولان و کارمندان تامین اجتماعی استان هرمزگان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. با توجه به هدف اصلی پژوهش فرضیه ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد و نرم افزار spss تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. براساس آنچه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استخراج گردید فرضیه H0 از فرضیه اول تا پنجم رد می شود. و فرضیه H1 با اطمینان ۹۵ درصد مورد قبول می باشد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه های اول تا پنجم بین ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی رهبر و سکوت سازمانی کارکنان ارتباط معناداری از نوع مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، سکوت سازمانی و کارکنان تامین اجتماعی .

نویسندگان: شیوا شهسواری، سید حبیب مکتبی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

 

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *