/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي رابطه بين دوركاري با رضايت شغلي كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شهرستان تهران

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين دوركاري با رضايت شغلي كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شهرستان تهران

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین دورکاری و رضایت شغلی کارکنان دورکار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با جامعه آماری 3000 نفر شامل کلیه کارکنان دورکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موسسه و شرکت های تابعه بوده که 341 نفر بر اساس جدول کرچسی و مورگان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پس از تایید روایی و پایایی تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/84 محاسبه گردید. پژوهش حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و تحلیلی و از نظر زمان مقطعی می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی رابطه عوامل کلیدی دورکاری بر روی رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته انجام شد و با تحلیل آماری بر روی دادههای جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مشخص گردید که بین میزان استرس کارکنان دورکار و رضایت شغلی رابطه وجود منفی دارد. بین حس تعلق کارکنان دورکار به سازمان و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. بین میزان استقلال کارکنان دورکار به سازمان و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. بین تداخل امور کار با خانواده و رضایت شغلی کارکنان دورکار رابطه منفی وجود دارد. بین میزان تعاملات اجتماعی کارکنان دورکار و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. بین خود کنترلی کارکنان دورکار و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. بین افزایش وقت آزاد و رضایت شغلی کارکنان دورکار رابطه مثبت وجود دارد. بین کاهش زمان حضور روزانه در محل کار و رضایت شغلی کارکنان دورکار رابطه مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی: دورکاری، رضایت شغلی، کارکنان دورکار، دفاتر کار مجازی، مراکز دورکاری .

نویسندگان: دكتر سيد رسول آقا داود، مهدي شه نظري پور

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 8

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي نقش تبليغات بر كيفيت ادراك شده و وفاداري به برند در مصرف كنندگان فرآورده هاي لبني كاله شهر شيراز

موضوع مقاله: بررسي نقش تبليغات بر كيفيت ادراك شده و وفاداري به برند در مصرف كنندگان فرآورده هاي لبني كاله…

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و يادگيري سازماني(مطالعه موردي: كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراك)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و يادگيري سازماني(مطالعه موردي: كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اراك) چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *