/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي توسعه سرمايه اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه فرهنگيان مطالعه موردي: دانشگاه فرهنگيان فارس

موضوع مقاله: بررسي توسعه سرمايه اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه فرهنگيان مطالعه موردي: دانشگاه فرهنگيان فارس

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. در این تحقیق میزان سرمایه اجتماعی و سه مقوله آن یعنی اعتماد،انسجام و مشارکت اجتماعی در بین دانشجو معلم های دانشگاه فرهنگیان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه روایی محتوایی پرسشنامه از روش تحلیل گویه استفاده شد که ضریب همبستگی گویه ها در هر بعد به صورت کم ترین و بیشترین در دامنه ای بین 0/29 و 0/55 در سطح 0/0001 معناداری به دست آمد. پایایی ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/75 محاسبه گردید که حاکی از پایایی قابل قبول ابزار می باشد. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون بنفرونی و با کمک نرم افزار Spss16 انجام گرفت فرضیه های تحقیق شامل :تفاوت سرمایه اجتماعی در بین دختران و پسران وتفاوت فراوانی ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی با هم بود. این مطالعه به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت، جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس در نیمسال دوم سال 94-93 بوده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین نمره سرمایه اجتماعی دانشجویان به طور کاملا معنا داری از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح کفایت مطلوب پایین تر بوده است و میزان سرمایه اجتماعی در بین دختران بیشتر از پسران بوده و در میان ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی بعد انسجام اجتماعی بیشتر از ابعاد دیگر در بین دانشجویان یافت شد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی ،دانشگاه فرهنگیان،اعتماد اجتماعی،انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی .

نویسندگان: عباس اناري نژاد، ليلا پوراسد ، مرضيه عابديني

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 4

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي عوامل مؤثر بر سودآوري بانكها (مطالعه موردي بانك صادرات)

موضوع مقاله: بررسي عوامل مؤثر بر سودآوري بانكها (مطالعه موردي بانك صادرات) چکیده مقاله: عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها…

بررسي رابطه كيفيت محيط دانشگاه و تسهيم دانش در بين دانشجويان دانشگاه فرهنگيان فارس

موضوع مقاله: بررسي رابطه كيفيت محيط دانشگاه و تسهيم دانش در بين دانشجويان دانشگاه فرهنگيان فارس چکیده مقاله: پژوهش حاضر…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *