/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفریني در آموزش عالي (مطالعه موردی:دانشگاه پیام نور مرکز ساری)

موضوع مقاله: بررسي تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفریني در آموزش عالي (مطالعه موردی:دانشگاه پیام نور مرکز ساری)

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفرینی در آموزش عالی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساری تشکیل داده اند که براساس فرمول کوکران، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفرینی در آموزش عالی تاثیر معنی داری دارند.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات ،ارزش آفریني، آموزش عالي.

نویسندگان: امیرعلي عمراني

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 15

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

اثرهوش بازار بر فاصله روانی، رفتارهای استراتژیک و عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی

موضوع مقاله: اثرهوش بازار بر فاصله روانی، رفتارهای استراتژیک و عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی چکیده مقاله: گسترش صادرات…

بررسی رابطه بین مالكیت نهادي و پايداري سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مالكیت نهادي و پايداري سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *