/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفرینی در آموزش عالی (مطالعه موردی:دانشگاه پیام نور مرکز ساری)

موضوع مقاله: بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفرینی در آموزش عالی (مطالعه موردی:دانشگاه پیام نور مرکز ساری)

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفرینی در آموزش عالی انجام پذیرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ساری تشکیل داده اند که براساس فرمول کوکران، ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش آفرینی در آموزش عالی تاثیر معنی داری دارند.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات ،ارزش آفرینی، آموزش عالی.

نویسندگان: امیرعلی عمرانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *