/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت دانش با توجه به نقش تعديل گر تعهد سازماني در تامين اجتماعي استان اصفهان

موضوع مقاله: بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت دانش با توجه به نقش تعديل گر تعهد سازماني در تامين اجتماعي استان اصفهان

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تاثیر شناسایی و بررسی تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات بر ابعاد مدیریت دانش با تاکید بر نقش تعدیل گر تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان مدیران و کارشناسان آشنا به فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان می باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 234 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0,913 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد فناوری اطلاعات بر استقرار مدیرت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان اثرگذار است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد فناوری اطلاعات بر تمامی مولفه های مدیرت دانش از جمله خلق دانش، کسب دانش، ذخیره دانش، انتقال وکاربرد دانش تاثیر مثبت ومعنی داری دارد. در این بین، تاثیر ابعاد فناوری اطلاعات بر ذخیر دانش با توجه به سطح معناداری در سازمان تامین اجتماعی نسبت به بقیه متغیرها بیشتر بوده است. و در نهایت نقش تعهد سازمانی به عنوان تعدیل گر در رابطه بین ابعاد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان مورد تایید قرارگرفته است.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، کاربرد مدیریت دانش، تعهد سازمانی .

نویسندگان: سميه آزمايش، شادي ابراهيمي مهرباني

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 6

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي مزيت رقابتي صادرات مواد غذايي آبزيان استان چهارمحال و بختياري براساس مدل الماس پورتر

موضوع مقاله: بررسي مزيت رقابتي صادرات مواد غذايي آبزيان استان چهارمحال و بختياري براساس مدل الماس پورتر چکیده مقاله: امروزه،…

بررسي رابطه نگرش هاي ناكارآمد با بالندگي سازماني در كاركنان اداره كل بيمه سلامت كرمان

موضوع مقاله: بررسي رابطه نگرش هاي ناكارآمد با بالندگي سازماني در كاركنان اداره كل بيمه سلامت كرمان چکیده مقاله: اين…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *