/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی

موضوع مقاله: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی

چکیده مقاله:

پژوهش پیش رو، با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان بانک سپه ایلام به تعداد ۲۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که از بین آنها ۱۳۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی- عرضی و بطور مشخص مبتنی بر آزمون رگرسیون و ضریب پیرسون است. براین اساس برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، پرسشنامه ای شامل ۲۳ سوال بکار برده شد. در پایایی پرسشنامه که به روش آلفای کرونباخ انجام شده ضریب پایایی ۰/۷۴۷ محاسبه گردید. یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار SPSS حاکی از ارتباط معنی دار، بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی و همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی که شامل خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به اعضای سازمان و توجه به تیم های سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، تعهد سازمانی .

نویسندگان: صادق فیض اللهی، علیرضا شیرمحمدی، الهام کریمی، نصرت اله میرزایی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *