/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني

موضوع مقاله: بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني

چکیده مقاله:

پژوهش پیش رو، با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان بانک سپه ایلام به تعداد 220 نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که از بین آنها 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی- عرضی و بطور مشخص مبتنی بر آزمون رگرسیون و ضریب پیرسون است. براین اساس برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، پرسشنامه ای شامل 23 سوال بکار برده شد. در پایایی پرسشنامه که به روش آلفای کرونباخ انجام شده ضریب پایایی 0/747 محاسبه گردید. یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار SPSS حاکی از ارتباط معنی دار، بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی و همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی که شامل خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به اعضای سازمان و توجه به تیم های سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، تعهد سازمانی .

نویسندگان: صادق فيض اللهي، عليرضا شيرمحمدي، الهام كريمي، نصرت اله ميرزايي

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 5

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي عوامل موثر بر رفتار كاركنان (جايگاه هاي سوخت شهر ايلام)

موضوع مقاله: بررسي عوامل موثر بر رفتار كاركنان (جايگاه هاي سوخت شهر ايلام) چکیده مقاله: هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل…

بررسي و اولويت بندي علل ركود شركت هاي تعاوني روستايي استان ايلام و ارائه راهكارهاي مفيد

موضوع مقاله: بررسي و اولويت بندي علل ركود شركت هاي تعاوني روستايي استان ايلام و ارائه راهكارهاي مفيد چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *