/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر شخصیت کارکنان بر دلبستگی (مطالعه موردی: آموزش و پروش استان ایلام)

موضوع مقاله: بررسی تاثیر شخصیت کارکنان بر دلبستگی (مطالعه موردی: آموزش و پروش استان ایلام)

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت کارکنان بر دلبستگی و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان ایلام می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این پژوهش شامل کل کارکنان اداره آموزش و پرورش استان ایلام می باشد که تعداد آنها ۲۲۰ نفر می باشد .برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۸۵ نفر بدست آمده است. ابزار گرداوری داده ها ،پرسشنامه استاندارد بوده که روایی صوری و محتوایی آنها مورد تأیید است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۹۴ /. می باشد که نشانگر پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. نهایتا داده ها به کمک نرم افراز spss و LISREL با مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت کارکنان بر دلبستگی و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد همچنین ابعاد شخصیت شامل (برونگرایی – سازگاری – وظیفه شناسی – ثبات عاطفی – گشودگی) بدون تعامل بر دلبستگی و تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارند.

واژگان کلیدی: شخصیت کارکنان، برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، ثبات عاطفی، گشودگی، دلبستگی، تعهد سازمانی .

نویسندگان: زهرا رضایی، مسلم محمدیان، صید مهدی ویسه

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *