/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر دلبستگي (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام)

موضوع مقاله: بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر دلبستگي (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام)

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت کارکنان بر دلبستگی و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان ایلام می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این پژوهش شامل کل کارکنان اداره آموزش و پرورش استان ایلام می باشد که تعداد آنها 220 نفر می باشد .برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 185 نفر بدست آمده است. ابزار گرداوری داده ها ،پرسشنامه استاندارد بوده که روایی صوری و محتوایی آنها مورد تأیید است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 794 /. می باشد که نشانگر پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. نهایتا داده ها به کمک نرم افراز spss و LISREL با مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت کارکنان بر دلبستگی و تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش استان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد همچنین ابعاد شخصیت شامل (برونگرایی – سازگاری – وظیفه شناسی – ثبات عاطفی – گشودگی) بدون تعامل بر دلبستگی و تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارند.

واژگان کلیدی: شخصیت کارکنان، برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، ثبات عاطفی، گشودگی، دلبستگی، تعهد سازمانی .

نویسندگان: زهرا رضايي، مسلم محمديان، صيد مهدي ويسه

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 6

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر تعهد سازماني (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام)

موضوع مقاله: بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر تعهد سازماني (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام) چکیده مقاله: هدف این…

بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر دلبستگي (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام)

موضوع مقاله: بررسي تاثير شخصيت كاركنان بر دلبستگي (مطالعه موردي: آموزش و پروش استان ايلام) چکیده مقاله: هدف این پژوهش…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *