/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي تاثير اجراي سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان

موضوع مقاله: بررسي تاثير اجراي سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی تأثیراجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مرحله یاجرا در آمد.جامعه ی آماری این پژوهش کلیه روسا ,مدیران ، معاونین و مسئولین واحد های اداری ، مالی و درمانی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد.گروه نمونه ی پژوهش 95 نفربودندکه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهایپژوهش شامل پرسشنامه ی 54 سؤالی سرمایه فکری وپرسشنامه ی 10 سؤالی عملکرد سازمانی بوده است.داده های حاصل از پرسشنامه هایپژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج بدست آمده از تحلیل داده هانشان دادکهبین سطح سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و عملکردسازمانی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، عملکردسازمانی .

نویسندگان: حميد رضا ملكوتي شاد, مسعود گودرزي

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 4

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي: كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد)

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي: كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهرستان شهركرد) چکیده مقاله: فرهنگ…

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ايجاد نوآوري در شركت هاي فعال در شهرك صنعتي بندرعباس

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ايجاد نوآوري در شركت هاي فعال در شهرك صنعتي بندرعباس چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *