/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تاثیر اجرای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

موضوع مقاله: بررسی تاثیر اجرای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی تأثیراجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مرحله یاجرا در آمد.جامعه ی آماری این پژوهش کلیه روسا ,مدیران ، معاونین و مسئولین واحد های اداری ، مالی و درمانی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد.گروه نمونه ی پژوهش ۹۵ نفربودندکه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهایپژوهش شامل پرسشنامه ی ۵۴ سؤالی سرمایه فکری وپرسشنامه ی ۱۰ سؤالی عملکرد سازمانی بوده است.داده های حاصل از پرسشنامه هایپژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج بدست آمده از تحلیل داده هانشان دادکهبین سطح سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و عملکردسازمانی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد

واژگان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی، عملکردسازمانی .

نویسندگان: حمید رضا ملکوتی شاد, مسعود گودرزی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *