/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسی تأثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

موضوع مقاله: بررسی تأثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

چکیده مقاله:

واقعیت این است که رقابت پذیری یا حفظ مزایای رقابتی برای یک دوره طولانی جز به مدد پشتیبانی رفتار ریسک پذیر منطقی امکان پذیر نیست. رفتار ریسک پذیر منطقی در راستای کسب رقابت پذیری به مثابه روح در بدن صنایع است و بدون این روح، صنعت نابود می شود. رفتار ریسک پذیر حلقه مفقوده دنیای صنعتی ایران است و نهضت جهاد اقتصادی که در سند چشم انداز آمده نیز مؤید آن است. با این تفسیر هدف کلی و اصلی تحقیق حاضر سنجش میزان تأثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و رقابت پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در پایان سال مالی ۱۳۹۲) بوده و از نظر زمانی شامل ۱۱ سال از ابتدای دوره مالی سال ۱۳۸۲ تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲ است. برای نمونه گیری از روش کل شماری استفاده گردیده که به دلیل عدم دسترسی محقق به اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از یک طرف و زیان ده بودن برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق از سوی دیگر و حذف شرکتهای که در طول دوره تحقیق میزان سهام شناور آنها ثابت است (چرا که در صورت ثابت ماندن میزان سهام شناور یک شرکت بررسی وجود رابطه بین میزان سهام شناور و سایر متغیرها بی معنی خواهد بود)، موجب گردید در مجموع ۷۲ شرکت در قالب ۷۹۲ مشاهده انتخاب و مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد میزان سهام شناور آزاد بر رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: سهام شناور آزاد عملکرد مالی، رقابت پذیری، بورس اوراق بهادار تهران .

نویسندگان: میلاد نجاری، بهزاد قربانی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *