/ در مقاله حسابداری / توسط

بررسي تأثير ميزان سهام شناور آزاد بر عملكرد مالي و رقابت پذيري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

موضوع مقاله: بررسي تأثير ميزان سهام شناور آزاد بر عملكرد مالي و رقابت پذيري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

چکیده مقاله:

واقعیت این است که رقابت پذیری یا حفظ مزایای رقابتی برای یک دوره طولانی جز به مدد پشتیبانی رفتار ریسک پذیر منطقی امکان پذیر نیست. رفتار ریسک پذیر منطقی در راستای کسب رقابت پذیری به مثابه روح در بدن صنایع است و بدون این روح، صنعت نابود می شود. رفتار ریسک پذیر حلقه مفقوده دنیای صنعتی ایران است و نهضت جهاد اقتصادی که در سند چشم انداز آمده نیز مؤید آن است. با این تفسیر هدف کلی و اصلی تحقیق حاضر سنجش میزان تأثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و رقابت پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در پایان سال مالی 1392) بوده و از نظر زمانی شامل 11 سال از ابتدای دوره مالی سال 1382 تا 29 اسفند سال 1392 است. برای نمونه گیری از روش کل شماری استفاده گردیده که به دلیل عدم دسترسی محقق به اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از یک طرف و زیان ده بودن برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق از سوی دیگر و حذف شرکتهای که در طول دوره تحقیق میزان سهام شناور آنها ثابت است (چرا که در صورت ثابت ماندن میزان سهام شناور یک شرکت بررسی وجود رابطه بین میزان سهام شناور و سایر متغیرها بی معنی خواهد بود)، موجب گردید در مجموع 72 شرکت در قالب 792 مشاهده انتخاب و مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد میزان سهام شناور آزاد بر رقابت پذیری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: سهام شناور آزاد عملکرد مالی، رقابت پذیری، بورس اوراق بهادار تهران .

نویسندگان: ميلاد نجاري، بهزاد قرباني

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 4

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي رابطه بين مديريت تغيير و عملكرد دبيران از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان اروميه

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين مديريت تغيير و عملكرد دبيران از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در مقطع متوسطه ناحيه…

بررسي مديريت هزينه، اندازه شعبه و تعداد پرسنل بر سودآوري بانك سپه (مطالعه موردي: استان مازندران)

موضوع مقاله: بررسي مديريت هزينه، اندازه شعبه و تعداد پرسنل بر سودآوري بانك سپه (مطالعه موردي: استان مازندران) چکیده مقاله:…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *