/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

بررسی تأثیر مخارج دولت و نقدشوندگی بر توسعه مالی بازار سهام ایران

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مخارج دولت و نقدشوندگی بر توسعه مالی بازار سهام ایران

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است. در این راستا هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأ ثیر مخارج دولت و نقد شوندگی بر توسعه مالی بازار سهام ایران می باشد. متغیرهای تحقیق شامل مخارج دولت (مخارج واقعی دولت در تحقیق حاضر از طریق گزارشات سالیانه دولت در بازه زمانی تحقیق محاسبه می شود)، نقدشوندگی (معیار توانایی شرکت در خرید و فروش دارایی موجود بوده و با توجه به شش معیار حجم معاملات در دوره؛ تعداد روزهای معامله شده سهم در دروه؛ تعداد دفعات معامله در هر روز؛ تعداد خریداران در روز؛ متوسط ارزش سرمایه در روز و متوسط تعداد دفعات معامله شده در هر روز قابل سنجش و ارزیابی می باشد) و توسعه مالی بازار سهام (این متغیر به ابعاد توسعه مالی بازار سهام اشاره داشته و از طریق مجموع ارزش سهام مبادله شده، نسبت گردش وجوه و سرمایه سهام محاسبه می شود) می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات زمینه یابی (پیمایشی) می باشد. همچنین این تحقیق ار حیث جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی به شمار می رود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از داده های جمع آوری شده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون و مدل پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که مخارج دولت تأثیر معناداری بر توسعه مالی بازار سهام ایران دارد. همچنین یافته ها نشان داد نقدشوندگی تأثیر معناداری بر توسعه مالی بازار سهام ایران دارد.

واژگان کلیدی: توسعه مالی بازار سهام، مخارج دولت، نقدشوندگی، بورس اوراق بهادار تهران .

نویسندگان: حسین رحیمی خانقاه، علیرضا امین خاکی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۴

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *