/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش تعديل كننده محيط سازماني و ارزش هاي مدير ارشد

موضوع مقاله: بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازماني با نقش تعديل كننده محيط سازماني و ارزش هاي مدير ارشد

چکیده مقاله:

در دو دهه اخیر جنبه جدیدی از سازمان افزوده شده و آن فرهنگ سازمانی است. کتب و مقالات بسیاری در این زمینه نگاشته شده و بعضی از آنها، در سطح وسیعی مورد اقبال قرار گرفته است. نکته مهم و اساسی مطرح شده در آنها، آن است که وجود هویت مشترک فرهنگی اعضای سازمان ها، باورها، ارزش ها و هنجارهای رفتاری مشترک بین آنان موجب انسجام و یکپارچگی در کوشش های ایشان، تعهد درونی آنها به سازمان و درک روشن از فلسفه وجودی و جهت گیری اقدامات آن و در نتیجه موفقیت سازمان ها می شود (فیشر، 2007). روش انجام تحقیق: نوع پژوهش برقراری همبستگی میان ابعاد مدل مورد آزمون است و افق زمانی این پژوهش تک مقطعی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، با توجه به نوع فرضیه ها، مسائل تحقیق و جامعه آماری که مدیران ارشد اداره آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه هستند، از پرسشنامه جهت آزمودن فرضیه ها استفاده شد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. فرضیه اصلی پژوهش: فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در اداره آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه تأثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: تمامی فرضیه های پژوهش مورد مطالعه تأییدگردید فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثیر معناداری داشته است فرهنگ سلسله مراتب بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی را داشته، فرهنگ ادهوکراسی در رتبهدوم، فرهنگ قومی در رتبه سوم و فرهنگ بازار در رتبه چهارم قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، اثربخشي، ارزش، محيط سازماني.

نویسندگان: سوران احمدي زاد، جعفر حاجي رحيم، شنو محمدزاده

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 5

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسي رابطه بين نگرش مذهبي كاركنان با اعتماد درون سازماني و تعهد شغلي آنها در شعب بانك سپه شهر كرمان

موضوع مقاله: بررسي رابطه بين نگرش مذهبي كاركنان با اعتماد درون سازماني و تعهد شغلي آنها در شعب بانك سپه…

بررسي نقش تبليغات بر كيفيت ادراك شده و وفاداري به برند در مصرف كنندگان فرآورده هاي لبني كاله شهر شيراز

موضوع مقاله: بررسي نقش تبليغات بر كيفيت ادراك شده و وفاداري به برند در مصرف كنندگان فرآورده هاي لبني كاله…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *