/ در مقاله مدیریت / توسط

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با نقش تعدیل کننده محیط سازمانی و ارزش های مدیر ارشد

موضوع مقاله: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با نقش تعدیل کننده محیط سازمانی و ارزش های مدیر ارشد

چکیده مقاله:

در دو دهه اخیر جنبه جدیدی از سازمان افزوده شده و آن فرهنگ سازمانی است. کتب و مقالات بسیاری در این زمینه نگاشته شده و بعضی از آنها، در سطح وسیعی مورد اقبال قرار گرفته است. نکته مهم و اساسی مطرح شده در آنها، آن است که وجود هویت مشترک فرهنگی اعضای سازمان ها، باورها، ارزش ها و هنجارهای رفتاری مشترک بین آنان موجب انسجام و یکپارچگی در کوشش های ایشان، تعهد درونی آنها به سازمان و درک روشن از فلسفه وجودی و جهت گیری اقدامات آن و در نتیجه موفقیت سازمان ها می شود (فیشر، ۲۰۰۷). روش انجام تحقیق: نوع پژوهش برقراری همبستگی میان ابعاد مدل مورد آزمون است و افق زمانی این پژوهش تک مقطعی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، با توجه به نوع فرضیه ها، مسائل تحقیق و جامعه آماری که مدیران ارشد اداره آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه هستند، از پرسشنامه جهت آزمودن فرضیه ها استفاده شد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. فرضیه اصلی پژوهش: فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در اداره آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه تأثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: تمامی فرضیه های پژوهش مورد مطالعه تأییدگردید فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثیر معناداری داشته است فرهنگ سلسله مراتب بیشترین میزان تأثیر را بر اثربخشی سازمانی را داشته، فرهنگ ادهوکراسی در رتبهدوم، فرهنگ قومی در رتبه سوم و فرهنگ بازار در رتبه چهارم قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، اثربخشی، ارزش، محیط سازمانی.

نویسندگان: سوران احمدی زاد، جعفر حاجی رحیم، شنو محمدزاده

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *