/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسي اثر ارتباطات مشاركتي بر عملكرد مالي و مشتريان (مطالعه موردي شركت فولاد فرزانگان)

موضوع مقاله: بررسي اثر ارتباطات مشاركتي بر عملكرد مالي و مشتريان (مطالعه موردي شركت فولاد فرزانگان)

چکیده مقاله:

هدف اصلي در پژوهش حاضر برر سي اثر ارتباطات مشاركتي بر عملكرد مالي و مشتريان (مطالعه موردي شركت فولاد فرزانگان) بود براي اين منظور مديران ار شد و رده میاني و پر سنل اداري شركت فولاد فرزانگان به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شد. تحقیق حاضر در از نوع تحقیق كاربري بود. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش كتابخانه اي استفاده شده و براي بررسي و رسیدن به اهداف از روش مشاهده، اسناد و مدارک ، پرسشنامه و مصاحبه حضوري استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحلیل اطلاعات از آزمون هاي همبستگي پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته هاي تحقیق بیانگر اين است كه ارتباطات مشاركتي و ابعاد آن (فراواني، بازخورد، رسمیت، عقلانیت) ارتباط معني داري با عملكرد مشتري دارد همچنین ارتباطات مشاركتي و ابعاد آن ارتباط معني داري با عملكرد مالي داردت نتايج اين پژوهش مديران شركت را در درک صحیح از تأثیرگذاري ارتباطات م شاركتي بر عملكرد مالي و مشتريان به منظوركسب مزيت رقابتي رهنمون مي سازد.

واژگان کلیدی: ارتباطات مشاركتي ؛عملكرد مالي؛ عملكرد مشتري.

نویسندگان: محمد شريفي ،عبدالرضا نداف ، محمد تقي هنري

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 12

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی کانون های تفکر راهبردی در دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

موضوع مقاله: بررسی کانون های تفکر راهبردی در دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر، بررسی کانون های…

پرسشنامه شناسایی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی

موضوع پرسشنامه: پرسشنامه شناسایی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی هدف: هدف از این پرسشنامه شناسایی تفاوت های…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *