/ در مقاله اقتصاد / توسط

بررسی اثر ارتباطات مشارکتی بر عملکرد مالی و مشتریان (مطالعه موردی شرکت فولاد فرزانگان)

موضوع مقاله: بررسی اثر ارتباطات مشارکتی بر عملکرد مالی و مشتریان (مطالعه موردی شرکت فولاد فرزانگان)

چکیده مقاله:

هدف اصلی در پژوهش حاضر برر سی اثر ارتباطات مشارکتی بر عملکرد مالی و مشتریان (مطالعه موردی شرکت فولاد فرزانگان) بود برای این منظور مدیران ار شد و رده میانی و پر سنل اداری شرکت فولاد فرزانگان به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شد. تحقیق حاضر در از نوع تحقیق کاربری بود. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و برای بررسی و رسیدن به اهداف از روش مشاهده، اسناد و مدارک ، پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر این است که ارتباطات مشارکتی و ابعاد آن (فراوانی، بازخورد، رسمیت، عقلانیت) ارتباط معنی داری با عملکرد مشتری دارد همچنین ارتباطات مشارکتی و ابعاد آن ارتباط معنی داری با عملکرد مالی داردت نتایج این پژوهش مدیران شرکت را در درک صحیح از تأثیرگذاری ارتباطات م شارکتی بر عملکرد مالی و مشتریان به منظورکسب مزیت رقابتی رهنمون می سازد.

واژگان کلیدی: ارتباطات مشارکتی ؛عملکرد مالی؛ عملکرد مشتری.

نویسندگان: محمد شریفی ،عبدالرضا نداف ، محمد تقی هنری

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *