/ در مقاله مدیریت / توسط

اولویت بندی سازمان های مدیریت شهری با توجه به تأثیر شاخص های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های مدیریت شهری زاهدان)

موضوع مقاله: اولویت بندی سازمان های مدیریت شهری با توجه به تأثیر شاخص های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های مدیریت شهری زاهدان)

چکیده مقاله:

به علت وجود تحولات اخیر در ساختار سازمان ها، اثربخشی در سازمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی سازمان های مدیریت شهری با توجه به تأثیر شاخص های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های مدیریت شهری زاهدان) می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی به صورت پرسشنامه ای می باشد. جامعه مورد بررسی این تحقیق مدیران و کارکنان دو اداره اصلی مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه است که به صورت محقق ساخته می باشد. جهت تحلیل داده ها از مدل VICOR استفاده شده است. نتایج نشانگر آن است که سازمان شورای شهر با امتیاز معیار (۰٫۹۱۲) نسبت به سازمان شهرداری با امتیاز (۰٫۰۰۱) ارجعیت دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت شهری، اثربخشی سازمانی، فرهنگ سازمانی، زاهدان.

نویسندگان: احمد روستاخیز، فاطمه کوشا

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۲

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *