/ در مقاله مدیریت / توسط

استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ها و نقش آن در ارتقای عملکرد سازمانی کارکنان

موضوع مقاله: استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ها و نقش آن در ارتقای عملکرد سازمانی کارکنان

چکیده مقاله:

دانش با ارزش ترین و راهبردی ترین منبع برای سازمان ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آن ها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آن ها حائز اهمیت می باشد. هدف از مطالعه این تحقیق، بررسی نقش استقرار نظام مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان یکی از سازمان های دولتی به تعداد ۶۵ نفرمی باشد که با استفاده از فرمول کوکران ، ۵۵ نفر به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مدیریت دانش که بر اساس پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فوی و چونگ (۲۰۰۹) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد سازمانی تنظیم شده است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ به ترتیب ۰٫۸۸ و ۰٫۸۵ مورد سنجش و تایید قرارگرفت، برای بیان توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، عملکرد، سازمان، کارکنان.

نویسندگان: سیدمهدی احمدی بالادهی

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *