/ در مقاله مدیریت / توسط

استراتژی های حاکم بر سبک های مدیریتی در تغییر و تحول سازمانی

موضوع مقاله: استراتژی های حاکم بر سبک های مدیریتی در تغییر و تحول سازمانی

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین دو متغیر سبک های رهبری تحول آفرین و تعامل گرا و نگرش به تغییر سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش فارس بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان حوزه ستادی سازمان آموزش و پرورش فارس در سال ۹۴-۹۳ بود که در این پژوهش مشارکت نمودند. دو پرسشنامه رهبری تحول آفرین و نگرش به تغییر سازمانی برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده واقع شد. پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای پنج بعد رهبری فرمند، توجه و ملاحظه فردی، تحریک ذهنی، پاداش مشروط و مدیریت مبتنی بر استثنا است که، دو بعد آخر مربوط به رهبری تعامل گرا می باشد. پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری می باشد. روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده های بدست آمده استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنی دار سبک رهبری تحول آفرین ( r=0/24، P<0/01 ) با بعد شناختی نگرش کارکنان به تغییر سازمانی ، سبک رهبری تعامل گرا با بعد شناختی ( r=0/25، P<0/01 ) و رفتاری ( r=0/26، P<0/01 ) و رابطه منفی و معنی دار رهبری تعامل گرا ( r=-0/22، P<-0/01 ) با بعد عاطفی بود. همچنین نتایج نشان داد که رهبری فرمند ( β=۰/۷۱، P<0/001 ) دارای بیشترین قدرت پیش بینی برای نگرش به تغییر سازمانی است.

واژگان کلیدی: سبک های مدیریتی، رهبری تحول آفرین، رهبری تعامل گرا، نگرش به تغییر سازمانی.

نویسندگان: رضا تقی آبادی، امد رسولی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *