/ در مقاله مدیریت / توسط

ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان فقیهی شهر شیراز از دیدگاه بیماران

موضوع مقاله: ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان فقیهی شهر شیراز از دیدگاه بیماران

چکیده مقاله:

مشتریان در سازمان ها نقش اساسی را ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، لازمه وجودی هر سازمان مشتریان آن است امروزه، مشتریان به آسانی کیفیت کالا و یا خدمات را تشخیص می دهند و دیگر حاضر نیستند پول و وقت خود را برای هر کالا و خدماتی از دست بدهند. در این میان بخش خدمات به دلیل تمایز اساسی آن با سایر بخش ها، از حساسیت بیشتری برخوردار است. امروزه، کیفیت خدمات از مهمترین جنبه های مدیریتی سازمان های خدماتی و یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد بخش خدمات و همچنین ضامن بقای این بخش است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان فقیهی شهرستان شیراز بر اساس شاخص های کیفیت انجام گرفته است. به این منظور، یک نمونه 168 نفری از بیماران بیارستان با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است که دارای 6 بعد و 29 سوال است و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است در این تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمون های مربوطه برای تعیین ارزیابی معیارهای کیفیت استفاده گردد. با کاربرد آزمون های آماری ناپارامتریک، پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی در سطح مطالعه موردی ارائه گردیده است. آزمون های آماری در شش حوزه مفهومی شکل دهنده کیفیت خدمات شامل عوامل فیزیکی و ملموس، پاسخگویی، تضمین خدمت، اعتبار ، همدلی و تبجر و مهارت صورت گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که بیماران از نحوه پاسخگویی ارائه دهندگان خدمات رضایت دارند و لیکن بین انتظارات و ادراکات آن ها از کیفیت خدمات در سایر حوزه ها تفاوت معنی داری مشاهده می گردد.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، انتظارات، ادراکات، بیمارستان .

نویسندگان: شهلا یوسفی، آیدا دیداری، محبوبه بزرگی منش

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 6

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

اولويت بندي ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند BWM معياره

موضوع مقاله: اولويت بندي ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند BWM معياره…

ارتباط بين گرايش به دولت الكترونيكي با چابكي سازماني در سازمان هاي دولتي

موضوع مقاله: ارتباط بين گرايش به دولت الكترونيكي با چابكي سازماني در سازمان هاي دولتي چکیده مقاله: چابکی به توانایی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *