/ در مقاله مدیریت / توسط

ارزیابی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر وجدان کاری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

موضوع مقاله: ارزیابی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر وجدان کاری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر وجدان کاری کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران انجام شده است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان این سازمان در سطح استان مازندران است.تعداد ۲۰۰ نمونه طبق جدول مورگان و کرجسی از جامعه آماری بصورت تصادفی انتخاب گردیده است.ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو(۲۰۰۰) و وجدان کاری،کاستا و مک کرای( ۱۹۹۲) می باشد.برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که اعداد آن به ترتیب برابر ۰٫۸۲ و ۰٫۷۶ است.بررسی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تایید تمامی فرضیه های پژوهش را نشان داده است.

واژگان کلیدی: سبک رهبری،رهبری تحول آفرین،ابعاد رهبری تحول آفرین،وجدان کاری.

نویسندگان: امیر ابراهیم پور آزادبنی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *