/ در مقاله مدیریت / توسط

ارزیابی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر وجدان کاری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

موضوع مقاله: ارزیابی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر وجدان کاری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر وجدان کاری کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران انجام شده است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان این سازمان در سطح استان مازندران است.تعداد 200 نمونه طبق جدول مورگان و کرجسی از جامعه آماری بصورت تصادفی انتخاب گردیده است.ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو(2000) و وجدان کاری،کاستا و مک کرای( 1992) می باشد.برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که اعداد آن به ترتیب برابر 0.82 و 0.76 است.بررسی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تایید تمامی فرضیه های پژوهش را نشان داده است.

واژگان کلیدی: سبک رهبری،رهبری تحول آفرین،ابعاد رهبری تحول آفرین،وجدان کاری.

نویسندگان: امیر ابراهیم پور آزادبنی

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 17

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و قابلیت استراتژیک سازمانی (مطالعه موردی بانک رفاه استان مازندران)

موضوع مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه فکری و قابلیت استراتژیک سازمانی (مطالعه موردی بانک رفاه استان مازندران) چکیده مقاله: تحقیق حاضر…

بررسی رابطه رهبری مشارکتی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان

موضوع مقاله: بررسی رابطه رهبری مشارکتی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری مشارکتی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *