/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

ارتباط ميان خود نظارتي با استراتژي هاي تفكر خودرهبري و عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي و تعديل گري عزت نفس سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

موضوع مقاله: ارتباط ميان خود نظارتي با استراتژي هاي تفكر خودرهبري و عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي و تعديل گري عزت نفس سازماني در شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت خود نظارتی کارمندان نقش اساسی در فرایند عملکرد شغلی آنها دارد. در این پژوهش با ارائه مدلی فرایند ارتباط بین خودنظارتی و استراتژی های تفکر خود رهبری با خود کارآمدی و بهبود عملکرد شغلی کارکنان بررسی می گردد و عزت نفس این فرایند را تعدیل می نماید. پژوهش، از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با رویکردی پیمایشی، مقطعی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی 274 کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان را شامل می شود. یافته ها نشان داده اند می دهند که خود نظارتی و ابعاد آن با استراتژی های تفکر خود رهبری رابطه مثبت و معنی داری دارد و استراتژی های تفکر خود رهبری به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی خود کارآمدی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنی داری می گذارد. همچنین عزت نفس رابطه بین متغیر استراتژی های تفکر خود رهبری و خودکارآمدی را تعدیل می کند . در کل نتیجه گیری می گردد که در سازمان های که خود نظارتی و استراتژی های تفکر خود رهبری کارکنان آنها بالاتر باشد به همان میزان خودکارآمدی و عملکرد شغلی آنها افزایش خواهد یافت.

واژگان کلیدی: عملکرد شغلی ، خودکارآمدی ، عزت نفس، استراتژی های تفکر خود رهبری.

نویسندگان: محمدرضا طاهریان

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 16

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

بررسی نقش تعدیل کنندگی الگوی فروشگاه در رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی

موضوع مقاله: بررسی نقش تعدیل کنندگی الگوی فروشگاه در رابطه بین رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی چکیده مقاله:…

بررسی تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی، رهیافت آزمون باند

موضوع مقاله: بررسی تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی، رهیافت آزمون باند چکیده مقاله: دستیابی به رشد بالای اقتصادی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *