/ در مقاله مدیریت / توسط

ارتباط بین رهبری معنوی و راهبرد مدیریت مشارکتی در انگیزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش فارس

موضوع مقاله: ارتباط بین رهبری معنوی و راهبرد مدیریت مشارکتی در انگیزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش فارس

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق ارتباط بین رهبری معنوی و راهبرد مدیریت مشارکتی در توانمندسازی و ارتقا و انگیزش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید.جامعه آماری تحقیق شامل n=150 نفر از کارکنان و کارشناسان و مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان فارس می باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی ۱۰۸ نفر محاسبه و انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها اندازه گیری متغیر مستقل رهبری معنوی و پرسشنامه ۲۵ گونه ای فرای (۲۰۰۵) بوده که این پرسشنامه در بر گیرنده سؤالات رهبری معنوی می باشد. در این پژوهش، از روش های آماری شاپیروویلک، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین رهبری معنوی و تمامی ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد (p<0.05)همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد عضویت در سازمان، معنی داری در کار، چشم اندازهای سازمانی، ایمان به کار و بازخورد عملکرد، توان تبیین واریانس مربوط به توانمندسازی را دارد اما ابعاد عشق به نوع دوستی و تعهد سازمانی از این پیش بینی برخوردار نمی باشد. بنابراین می توان گفت که توانمندسازی کارکنان یک هدف استراتژیک برای رسیدن به چشم اندازها و مأموریت های سازمانی می باشد. لذا تأثیر رهبری معنوی و مدل مدیریت مشارکتی در تحقیق این مهم از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. بنابر این به مدیران توصیه می شود کارکنان و کارشناسان را در فرایند تصمیم سازی سازمان مشارکت دهند تا زمینه های توانمندسازی و اثربخش بودن در وجود آنها تقویت گردد.

واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی، ابعاد رهبری، انگیزش، توانمندسازی، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.

نویسندگان: فرزاد مهکویی، جواد ممشلی، سمیه جدیدی، علی جهاندیده

سال انتشار: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۵

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *