/ در مقاله حسابداری / توسط

ارتباط بین خوش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع مقاله: ارتباط بین خوش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

  هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 115 شرکت می باشد. در این تحقیق خوش بینی مدیریت و محدودیت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – همبستگی قلمداد می شود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی ( نیمه تجربی ) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی ( صورت های مالی شرکت ها ) انجام می گیرد. همچنین این پژوهش مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی ( پانل دیتا ) نیز می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین خوش بینی مدیریت و محدودیت های مالی با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری شرکت ها ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: محدودیت های مالی، خوش بینی مدیریت، حساسیت سرمایه گذاری، جریانات نقدی .

نویسندگان: رضیه علیخانی کشکک، مریم آریان تبار

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 31

قیمت (تومان): 2500

نوشته های مشابه

رفتار سازمانی رضائیان – جلسه پنجم + آموزش ویدیویی

رفتار سازمانی  رضائیان – جلسه پنجم + آموزش ویدیویی تدریس جلسه پنجم کتاب رفتار سازمانی علی رضائیان + آموزش ویدیویی…

بررسی نقش آفرینی بازاریابی در گذار فلسفی مدرنیسم تا پست مدرنیسم

موضوع مقاله: بررسی نقش آفرینی بازاریابی در گذار فلسفی مدرنیسم تا پست مدرنیسم چکیده مقاله:   بازاریابی بعنوان علم جوانی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *