/ در مقاله مدیریت / توسط

ارائه ی الگوی مدیریت منابع انسانی برای طرح های کار از راه دور؛ یک پژوهش دلفی

موضوع مقاله: ارائه ی الگوی مدیریت منابع انسانی برای طرح های کار از راه دور؛ یک پژوهش دلفی

چکیده مقاله:

علی رغم اتخاذ نامناسب طرح های کار از راه دور در ایران، بدون بستر سازی و آمادگی قبلی، و لذا عقیم گذاشتن این موضوع در کشور، تجربه کشور های توسعه یافته حاکی از استقبال روبه رشد از طرح های کار از راه دور به دلیل منافع و مزایای فردی، سازمانی، اجتماعی و زیست محیطی آن می باشد. تجربه ی جوامع توسعه یافته نشان می دهد که به منظور پیاده سازی سازمان ها می باید فعالیت های مدیریتی خود را با ویژگی های این طرح سازگار و متناسب ،اثربخش طرح های کار از راه دور نمایند. با توجه به پیوند مستقیم حوزه ی منابع انسانی با پیاده سازی ترتیبات کاری از راه دور، مقاله ی حاضر کوشیده است الگویی از فعالیت های منابع انسانی را متناسب با ویژگی های طرح دورکاری شناسایی و تبیین کند. بر مبنای خروجی ها، مقاله بخشی از دانش مدیریتی مورد نیاز در حوزه ی منابع انسانی را در اختیار مجریان و دست اندرکاران امر قرار داده و در عین حال کوشیده است در توسعه ی نظری مفاهیم مدیریت منابع انسانی به واسطه ی تحقیق در یک بستر نو پا مشارکت نماید.

واژگان کلیدی: کار از راه دور، منابع انسانی، طراحی شغل، کارمندیابی، آموزش، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات، دلفی.

نویسندگان: محمد رسول الماسی فرد، محسن یار احمدی

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۹

قیمت (تومان): ۲۷۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *