/ در مقاله مدیریت / توسط

ارائه الگوریتمی برای ارزیابی داخلی در سازمان های دولتی مبتنی بر مدل ریاضی فرایند تحلیل سلسله مراتبی

موضوع مقاله: ارائه الگوریتمی برای ارزیابی داخلی در سازمان های دولتی مبتنی بر مدل ریاضی فرایند تحلیل سلسله مراتبی

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف اعمال کنترل صحیح و ایجاد معیارهای اصولی برای انجام کار که باعث هوشیاری مسئولان و تعیین میزان کیفیت و کمیتی از یک فعالیت که برای سازمان قابل قبول است می گردد، در راستای نیل به اهداف فوق در این تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان های دولتی شناسایی ،میزان اهمیت شاخص ها مشخص و سپس ارزیابی عملکرد در سازمان مورد مطالعه با تکنیک خود ارزیابی انجام شده است.روش گردآوری داده ها میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است، که سه پرسشنامه برای گردآوری داده های لازم تنظیم شد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل مدیران و معلمان مدارس شهر دزفول می باشد که پرسشنامه ها توسط آنان تکمیل می گردد. داده های گردآوری شده در این پژوهش به کمک روش های دلفی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و یک مدل ریاضی به منظور خود ارزیابی کارمندان، تجزیه و تحلیل گردید و نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل ارائه شده به منظور خودارزیابی توانایی ارزیابی عملکرد کارکنان یک مجموعه با توجه به نظر همکاران خود را دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی، ارزیابی عملکرد ، خود ارزیابی ، رتبه بندی ، شاخص ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی .

نویسندگان: ابوالفضل روشنایی

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۷

قیمت (تومان): ۲۵۰۰

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *