/ در مقاله مدیریت / توسط

اثرات سرمایه انسانی بر سطح کارآفرینی با استفاده از مدل های معادلات ساختاری و لاجیت رتبه ای: مطالعه موردی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز

موضوع مقاله: اثرات سرمایه انسانی بر سطح کارآفرینی با استفاده از مدل های معادلات ساختاری و لاجیت رتبه ای: مطالعه موردی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز

چکیده مقاله:

یکی از راهکارهای اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه انسانی در کنار دیگر عوامل موثر بر سطح کارآفرینی افراد می باشد. برای این منظور بر اساس پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک شهید سلیمی تبریز در پاییز سال 1395 جمع آوری گردید. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری 2 و مدل لاجیت رتبه ای 3 مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که اگر شاخص متغیر سرمایه انسانی سطح تحصیلات باشد؛ دارای اثر منفی و معنیداری بر سطح کارآفرینی افراد میباشد. اما اگر شاخص سرمایه انسانی سطح تجربه باشد؛ دارای اثر مثبت و معنیداری بر سطح کارآفرینی افراد می باشد. همچنین متغیرهای سرمایه اجتماعی، نگرش به کارآفرینی، باور به خودکارآمدی و منفعت انتظاری نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد بوده است و متغیرهای سرمایه فیزیکی، حمایت های مالی و غیرمالی دولت و ارزش های ذهنی دارای تأثیر منفی و معنیدار بر سطح کارآفرینی افراد می باشند. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار سرمایه انسانی (سطح تجربه) و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد فراهم گردد و در زمینه انباشت سرمایه انسانی (سطح تحصیلات) یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

واژگان کلیدی: کارآفرینی؛ سرمایه انسانی؛ مدل معادلات ساختاری؛ مدل لاجیت رتبه ای.

نویسندگان: حسن عبدی، پرویز محمدزاده

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 21

قیمت (تومان): 2700

نوشته های مشابه

عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان بخش صنعت شهرستان بوکان با استفاده از مدل های گسسته لاجیت و پروبیت

موضوع مقاله: عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان بخش صنعت شهرستان بوکان با استفاده از مدل های گسسته لاجیت و پروبیت…

بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (csr) بر کیفیت رفتار و عملکرد منابع انسانی

موضوع مقاله: بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان (csr) بر کیفیت رفتار و عملکرد منابع انسانی چکیده مقاله: مفهوم مسئولیت…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *